Právní informace

Provozovatel stránek
Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www.ids-media.cz je společnost IDS Media CZ s.r.o., IČ: 27384233, se sídlem Nad Novou Libní 1802/3,  182 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 115442 (dále jen „Provozovatel“).

 

Ochrana osobních údajů
Při zpracování osobních údajů fyzických osob postupuje Provozovatel jakožto správce osobních údajů vždy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Poskytne-li fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“) Provozovateli jakékoli své osobní údaje jejich vyplněním na internetové stránce www.ids-media.cz, uděluje tím Subjekt údajů Provozovateli souhlas se zpracováním a použitím poskytnutých osobních údajů (zejména se může jednat o jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, poštovní adresu apod.), a to za účelem zodpovězení dotazu Subjektu údajů či realizace jiné součinnosti Provozovatele dle vyžádání Subjektu údajů, a to na dobu neurčitou. Tento souhlas může být kdykoli odvolán písemným sdělením Provozovateli. Subjekt údajů bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány zaměstanci a obchodními partnery Provozovatele, vždy při zachování zákonné ochrany osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě, zejména se jedná o jejich shromažďování, zálohování, archivování, používání a likvidaci. Subjekt údajů má právo na přístup k uvedeným údajům a na jejich opravu, konkrétně má právo požádat Provozovatele o sdělení informací ohledně zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 Sb., a to formou písemné žádosti adresované Provozovateli. Provozovatel je povinen v takovém případě mu tyto informace předat bez zbytečného odkladu. Pokud Subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení a dále může požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, a to formou písemné žádosti adresované Provozovateli nebo zpracovateli. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Provozovatel nebo zpracovatel této žádosti, má Subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup podle předchozí věty nevylučuje, aby se Subjekt údajů obrátil se svým podnětem na tento úřad přímo.

 

Autorská práva
Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který je umístěn na těchto internetových stránkách, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. Je zakázáno jakékoli nezákonné kopírování či jiné užití obsahu umístěného na těchto internetových stránkách bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

 

Odkazy na jiné stránky
Na těchto internetových stránkách mohou být uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

 

Odpovědnost a právní režim
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost, přesnost a úplnost informací obsažených na těchto internetových stránkách. Případná rizika plynoucí uživateli z používání těchto stránek či informací zde uvedených, jsou zcela na uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah těchto stránek bez předchozího upozornění.

Tyto internetové stránky, jejich obsah a právní vztahy vznikající v souvislosti s jejich užíváním se řídí českým právem. Jakékoli případné související spory budou řešeny soudy České republiky.